Sloopvoorschriften in Bouwbesluit 2012


In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor het slopen van bouwwerken. 


In hoofdstuk 2 staan de regels voor de Sloopmelding die geldt voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken waarbij meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt en voor het verwijderen van asbest. In hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 staan de voorschriften die gelden tijdens het slopen. Deze hebben onder andere betrekking op het voorkomen van omgevingshinder (stof, geluid en trillingen) en het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen op de slooplocatie. 


Door de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 in 2012 is de sloopvergunningplicht (omgevingsvergunning voor slopen) komen te vervallen (met uitzondering van sloop monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten). 


Adequate en werkbare voorschriften voor het slopen zijn uiteraard van groot belang voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Dat geldt niet minder voor de controle daarop en zo nodig de handhaving daarvan. Als VERAS volgen wij de ontwikkelingen in de sloopregelgeving daarom nauwgezet.Artikelen
Gepubliceerd op: 06-03-2020

Ontwerp aanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving: risicomatrix bij sloopmelding en veiligheidscoördinator

In dit ontwerp besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving aangebracht, één van de AMvB's straks onder de Omgevingswet. In dit besluit staan ook de eisen voor slopen en asbestverwijdering zodra de Omgevingswet van kracht wordt.
Gepubliceerd op: 05-07-2017

Ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

In opdracht van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is door Aboma een ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid opgesteld (zie bijgevoegd bestand). Deze richtlijn wil de omgevingsveiligheid van bouwprojecten bevorderen en biedt de gemeente mogelijkheden om eisen te stellen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of bij de sloopmelding.
Gepubliceerd op: 10-08-2016

Inspraakreactie VERAS op sloopvoorschriften in ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving

Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking treden. Daardoor wordt veel regelgeving die nu is opgenomen in diverse AMvB’s en Ministeriële Regelingen opgenomen in 4 uitvoeringsbesluiten.
Tags:
Bouwbesluit2012
Sloopregelgeving
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Omgevingswet
Gepubliceerd op: 10-04-2014

Wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden

Op 1 april jl. is een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden, onder andere met een wijziging van artikel 4.1 met de aan de bron te scheiden sloopmaterialen.
Gepubliceerd op: 01-04-2012

VERAS geeft brochure uit over Sloopvoorschriften Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking treden, met daarin landelijke sloopregels. VERAS heeft een brochure ontwikkeld met een praktische toelichting op de nieuwe regels.