Sloopvoorschriften in Bouwbesluit 2012


In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen voor het slopen van bouwwerken. 


Sloopmelding en voorschriften Bouwbesluit 2012

In hoofdstuk 2 staan de regels voor de Sloopmelding die geldt voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken waarbij meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt en voor het verwijderen van asbest. In hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 staan de voorschriften die gelden tijdens het slopen. Deze hebben onder andere betrekking op het voorkomen van omgevingshinder (stof, geluid en trillingen) en het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen op de slooplocatie. 


Door de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunningplicht (omgevingsvergunning voor slopen) komen te vervallen (met uitzondering van sloop van monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten).


Adequate en werkbare voorschriften voor het slopen zijn uiteraard van groot belang voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Dat geldt niet minder voor de controle daarop en zo nodig de handhaving daarvan. Als VERAS volgen wij de ontwikkelingen in de sloopregelgeving daarom nauwgezet.Artikelen
Gepubliceerd op: 01-03-2012

Compilatie sloopvoorschriften Bouwbesluit 2012

Als hulpmiddel voorde praktijk is door VERAS een compilatie gemaakt van de tekst van de sloopvoorschriften uit hoofdstuk 2 en 8 van het Bouwbesluit 2012, met daaronder per artikel de Nota van Toelichting.
Gepubliceerd op: 10-06-2011

Onderzoek naar haalbaarheid van geluidsgrenswaarden Bouwbesluit 2012 voor slopen

In opdracht van VERAS is door Peutz een akoestisch onderzoek verricht naar de haalbaarheid van de geluidgrenswaarden die zijn opgenomen in het concept Bouwbesluit 2012 voor sloopwerkzaamheden. 
Gepubliceerd op: 01-06-2011

Zienswijze VERAS en BRBS op sloopvoorschriften in ontwerp Bouwbesluit 2012

VERAS en de BRBS Recycling staan, als vertegenwoordigers van de sector van respectievelijk de sloopbedrijven en recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval, volledig achter het voornemen om in het Bouwbesluit2012 landelijke en uniforme voorschriften te stellen aan het slopen van bouwwerken.
Gepubliceerd op: 01-06-2010

Gevolgen van de omgevingsvergunning voor de slooppraktijk

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Vanaf dat moment dient voor een project een zogenoemde omgevingsvergunning te worden aangevraagd, waarin de huidige afzonderlijke vergunningstelsels zijn geïntegreerd.
Gepubliceerd op: 10-08-2006

TAUW onderzoekt mogelijke invulling AMvB Slopen

TAUW heeft in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar naar aspecten die opgenomen zouden kunnen worden in een AMvB Slopen.