Bestuur & Commissies


Het bestuur  bestaat uit (vertegenwoordigers van) leden van VERAS. Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering voor een periode van vier jaar. In de bestuurssamenstelling wordt gestreefd naar representativiteit qua aard en omvang van bedrijven en spreiding over Nederland. Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen in een bestuursvergadering. Daarnaast zijn de bestuursleden betrokken bij verschillende interne en externe commissies, werkgroepen en colleges.


Bestuurssamenstelling:

 • De heer K.J. de Groot (voorzitter)
 • De heer D. Hooijer (penningmeester)
 • De heer A.A.L. Snellen (secretaris)
 • De heer J.A. Bork
 • De heer D. Lagemaat
 • De heer H. Oldenmenger 
 • De heer W. Gubbels
 • De heer T. Frese

Commissies:

Betrokkenheid van leden bij de verenigingsactiviteiten is cruciaal voor een goede belangenbehartiging. Naast de (ad hoc) betrokkenheid van leden bij verenigingsdossiers, worden er Commissies en Werkgroepen ingesteld.


 VERAS heeft de volgende ‘vaste' Commissies:

 • PR Commissie
 • Commissie Asbestverwijdering
 • Commissie Milieu & Duurzaamheid
 • Overleggroep CO2 Prestatieladder
 • Commissie Slooptechnieken en Arbeidsomstandigheden