Mobiel puinbreken


Bij het slopen van bouwwerken komen steenachtige materialen vrij (slooppuin). Het slooppuin wordt afgevoerd naar een puinbreker of ter plaatse bewerkt in een mobiele puinbreker. Als het puin wordt afgevoerd naar een puinbreker (ook wel stationaire puinbreker genoemd) dient deze te beschikken over een omgevingsvergunning.


Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor het breken van puin op de slooplocatie geldt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Deze zogenoemde 'AMvB mobiel breken' bevat algemene regels voor mobiele puinbrekers. Hieronder worden de hoofdlijnen van de AMvB mobiel breken samengevat.


Belangrijkste voorwaarden (artikel 3):

 • het puinbreken dient plaats te vinden in de directe nabijheid van het vrijkomen van het bouw- en sloopafval (op de bouw- of slooplocatie);
 • het is verboden om met een mobiele puinbreker sloopafval te bewerken dat afkomstig is van buiten de locatie waar de mobiele puinbreker in werking is (geen aanvoer);
 • de tijdsduur van inzet op de slooplocatie bedraagt maximaal 3 maanden.

Melden bij de gemeente (artikel 4)

De gemeente waarbinnen de puinbreker wordt ingezet is het bevoegde gezag voor controle en handhaving. Tenminste 15 dagen voorafgaand aan de inzet van de breker moet een melding plaatsvinden bij de gemeente, waarbij samengevat de volgende informatie moet worden verstrekt:

 • adres en plaatselijke aanduiding inzet breker;
 • naam en adres van exploitant puinbreker;
 • hoeveelheid en aard te bewerken materiaal;
 • beschrijving bronsterkte puinbreker;
 • verwachte datum en duur inzet puinbreker.

Twee dagen voorafgaand aan de feitelijke start dient de gemeente hiervan op de hoogte te worden gesteld. De 'melding mobiel breken' staat los van de Sloopmelding zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. 


Voorschriften (bijlage bij AMvB mobiel breken)

In een bijlage bij de AMvB mobiel breken zijn de voorschriften opgenomen. Deze richten zich tot de (artikel 2, lid 2) exploitant van de puinbreker. De belangrijkste voorschriften worden hieronder samengevat. 


 • Geluidseisen, die afhankelijk zijn van de tijdsduur van inzet. Hoe korter de tijdsduur, hoe ruimer de norm. De van toepassing zijnde geluidsnorm en het geluidsbronvermogen van de puinbreker, bepalen welke afstand er dient te bestaan tussen de mobiele puinbreker en de dichtstbijzijnde woning of geluidsgevoelige bestemming. Op pagina 26 van de Nota van Toelichting bij het besluit is een indicatieve afstandstabel opgenomen.
 • De mobiele puinbreker mag uitsluitend in werking zijn in de dagperiode (07.00 -19.00 uur) en niet gedurende zaterdagen, zon- en feestdagen.
 • De opslag van sloopafval en puingranulaat dient plaats te vinden op een vlakke en harde bodem
 • De breekinstallatie dient te zijn voorzien van weegeenheden die automatisch de hoeveelheden sloopafval of recyclinggranulaat wegen. 
 • Binnen 5 werkdagen na beëindiging van mobiel breken moeten "alle sporen van het mobiel puinbreken en de bijbehorende opslagfaciliteiten" zijn verwijderd. De algemene opvatting is dat dit voorschrift ook geldt voor het verwijderen van het puingranulaat.
Snel zoeken
Artikelen
Gepubliceerd op: 07-06-2023

De Omgevingswet komt eraan! Wat betekent dit voor de sloop, de asbestverwijdering en mobiel breken?

VERAS organiseert twee online informatiebijeenkomsten voor leden en donateurs om uitleg te geven over wat de inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent voor de sloop, asbestverwijdering en mobiel breken.