Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 23-07-2018

Wijziging Arbobesluit inzake DAV voor machinisten in voorbereiding

VERAS zet zich al jaren in voor duidelijkheid over de DAV certificatieplicht voor machinisten betrokken bij asbestverwijdering. Er is menig brief over geschreven en veel overleg over gevoerd. VERAS is van mening dat voor machinisten die betrokken zijn bij asbestverwijdering de DAV certificatieplicht onnodig en niet werkbaar is. We zijn dan ook blij dat het Ministerie van SZW heeft besloten om alsnog het Arbobesluit te wijzigen.
Gepubliceerd op: 23-07-2018

Helaas nog geen duidelijkheid over inzet hijskraan-werkbak in asbestsanering

Voor het dossier inzake de inzet van de hijskraan met werkbak in de asbestsanering heeft TNO, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzoek uitgevoerd. Vanuit de branche heeft VERAS de achterliggende tijd diverse overleggen gevoerd met TNO, het Ministerie van SZW en andere partijen. Er is opnieuw inbreng gepleegd met praktijkvoorbeelden. Ook is gesproken met enkele leden van de Tweede Kamer over deze kwestie. Er zijn veel vragen vanuit het werkveld, waaruit het knelpunt telkens weer blijkt. De rapportage van TNO is inmiddels beschikbaar bij SZW.
Gepubliceerd op: 23-07-2018

Beleidsreactie SZW certificatiestelsel Asbest

Op dit moment wordt het Certificatiestelsel Asbest geëvalueerd. VERAS heeft samen met collega branches stevige inbreng gepleegd. Eerst in de vorm van de Position Paper Certificatiestelsel Asbest; Veilig en gezond asbestverwijderen: behoud wat goed werkt en verbeter waar mogelijk.  Recent is een stevig bericht uitgegaan over de onjuiste berichtgeving van Aedes, met daarbij de notitie: De systematiek van risicoklasse-indeling moet zo snel mogelijk worden verduidelijkt en aangepast!. Snel na het zomerreces wordt een beleidsreactie van de Staatssecretaris van SZW over dit onderwerp verwacht.
Gepubliceerd op: 25-06-2018

Aedes verdraait de feiten over asbestsanering om geld te besparen

Om geld te besparen ten koste van veilig en gezond werken bij asbestsanering en om de publiciteit te halen, verdraait Aedes de feiten. Dat is een slechte zaak voor alle betrokkenen in de asbestbranche die dagelijks keihard aan het werk zijn om Nederland asbestveilig te maken. Jammer dat dit angst zaaien plaatsvindt en ook onterecht.
Tags:
Gepubliceerd op: 17-05-2018

Visie van de asbestbranche op het Certificatiestelsel asbest

In oktober 2017 stuurde de Staatssecretaris van SZW het rapport “Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest” aan de Tweede Kamer. Aan partijen in het werkveld is gevraagd om een reactie. VERAS heeft daarop samen met VOAM-VKBA, VVTB en Fenelab een position paper geschreven met daarin de visie van de asbestverwijderingsbranche op het Certificatiestelsel Asbest en concrete voorstellen voor praktijkgerichte verbeteringen. 
Documenten