Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 20-04-2017

Per 1 mei 2017 uitzondering voor vrijgave met SEM voor asbestleidingen

Bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A moet in de eindbeoordeling bij binnensituaties door middel van een luchtmeting worden getoetst of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels / m3. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Per 1 mei a.s. wordt hieraan als uitzondering de verwijdering van asbestleidingen toegevoegd. 
Gepubliceerd op: 02-03-2017

Nieuwe Certificatieschema Asbest in werking getreden

Eind februari zijn nog enkele detailwijzigingen door de Minister van SZW ingevoerd. De VERAS Webtool Certificatieschema Asbest is hierop aangepast!
Gepubliceerd op: 17-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: nu ook de Interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A beschikbaar

Als ‘sluitstuk’ van de acties gericht op de invoering van de gewijzigde asbestregelgeving per 2017, is nu ook de Interimregeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A gepubliceerd. Klik hier voor de regeling: www.nen.nl/Normontwikkeling/energy/Asbest-in-lucht.htm.
Gepubliceerd op: 16-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: overgangsregeling aanpassen RK indeling in asbestinventarisatierapporten gepubliceerd

Mede op verzoek van VERAS is een overgangsregeling vastgesteld door Inspectie SZW voor het aanpassen van bestaande asbestinventarisatierapporten op de gewijzigde risicoklasse-indeling. De overgangsregeling luidt als volgt en is gepubliceerd op www.ascert.nl/smart/item7837. 
Gepubliceerd op: 12-12-2016

Wijziging asbestregelgeving per 2017: uitzonderingen op vrijgave met SEM gepubliceerd, tussentijdse wijziging Sc-530 en overgangssituatie

In dit nieuwsbericht wordt een toelichting gegeven op de vandaag gepubliceerde Ministeriële Regeling (MR, wijziging Arboregeling) met daarin de uitzonderingen op de toetswaarde van 2.000 vezels /m3 (meten door SEM) in risicoklasse 2A en tevens de tussentijdse wijziging van de Sc-530 per 1 januari a.s. Klik hier voor de Ministeriële Regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67085.html.