Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 25-06-2018

Aedes verdraait de feiten over asbestsanering om geld te besparen

Om geld te besparen ten koste van veilig en gezond werken bij asbestsanering en om de publiciteit te halen, verdraait Aedes de feiten. Dat is een slechte zaak voor alle betrokkenen in de asbestbranche die dagelijks keihard aan het werk zijn om Nederland asbestveilig te maken. Jammer dat dit angst zaaien plaatsvindt en ook onterecht.
Tags:
Gepubliceerd op: 17-05-2018

Visie van de asbestbranche op het Certificatiestelsel asbest

In oktober 2017 stuurde de Staatssecretaris van SZW het rapport “Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest” aan de Tweede Kamer. Aan partijen in het werkveld is gevraagd om een reactie. VERAS heeft daarop samen met VOAM-VKBA, VVTB en Fenelab een position paper geschreven met daarin de visie van de asbestverwijderingsbranche op het Certificatiestelsel Asbest en concrete voorstellen voor praktijkgerichte verbeteringen. 
Gepubliceerd op: 04-04-2018

Kamervragen gesteld naar aanleiding van rapportage Aboma

Naar aanleiding van het rapport van Aboma over de inzet van de hijskraan-werkbak in uitzonderingssituaties zijn door de Tweede Kamer vragen  gesteld aan de Staatssecretaris van SZW. SZW heeft verder toegezegd op korte termijn met een reactie te komen op het Aboma rapport en de brief die zij ontvangen heeft namens de betrokken branches. 
Gepubliceerd op: 27-02-2018

Rapportage Aboma: Inzet hijskraan-werkbak in uitzonderingssituaties noodzakelijk en veilig

Aboma concludeert in onafhankelijk onderzoek dat de inzet van de werkmethode hijskraan-werkbak bij de sanering van asbestdaken in uitzonderingssituaties noodzakelijk en veilig is. VVT, Koninklijke Metaalunie, LTO, HZC, VVTB, VAVB en VERAS roepen de Staatssecretaris van SZW op om deze werkmethode nu snel toe te staan en verdere stagnatie van de asbestdakensanering te voorkomen.
Tags:
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Ontvangstmeldingsplicht LMA voor tussenopslag asbest?

Het is tijd voor het wegnemen van onnodige administratieve lasten! VERAS heeft een brief gestuurd aan het Ministerie van I&W over de administratieve verplichtingen rondom het melden en registreren van de afgifte en ontvangst van asbesthoudend afval door asbestverwijderingsbedrijven.
Documenten