Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 14-06-2017

Versnellingsplan asbestdaken Gelderland

Op 23 mei 2017 is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland het ‘Versnellingsplan Asbestdaken Gelderland’ vastgesteld. De provincie Gelderland onderschrijft de noodzaak van het verbod op asbestdaken vanaf 2024 met het oog op een veilige en gezonde leefomgeving.
Gepubliceerd op: 12-06-2017

Update problematiek hijskraan met werkbak

Begin mei hebben de betrokken branches een brief gestuurd aan het Ministerie van SZW inzake de problematiek van de inzet van hijskraan met werkbak in de asbestverwijdering. Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken.
Gepubliceerd op: 18-05-2017

Samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdienst NL

Inspectie SZW en de Programmaraad Asbest van de Omgevingsdienst NL (OD.NL) hebben besloten een gezamenlijke agenda op te stellen voor de komende jaren voor het toezicht op de asbestsanering.
Gepubliceerd op: 09-05-2017

Wijzigingen in asbestregelgeving per 1 mei 2017 inzake vrijgave en fittest

Per 1 mei jl. zijn er weer enkele wijzigingen in de asbestregelgeving. Het betreft de wijziging van de uitzonderingen voor vrijgave met SEM en een detailwijziging van het Certificatieschema Asbest inzake de fittest. Hieronder vatten wij de wijzigingen voor u samen.
Gepubliceerd op: 09-05-2017

Vervolgoverleg Ministerie SZW inzake hijskraan met werkbak bij asbestverwijdering

Zoals op 26 april jl.reeds per e-mail aan u bericht, heeft het overleg met het Ministerie tot op heden geen concreet positief resultaat gehad. Inmiddels hebben we een uitgebreide brief (zie bijgevoegd document) ingebracht bij het Ministerie over de noodzaak en mogelijkheden die wij zien tot bijstelling van de (toepassing / handhaving van de) regelgeving. Er is tevens gevraagd om een vervolgoverleg binnen twee weken.