Sloopvoorschriften vanaf 1 januari 2024 in Omgevingswet


In het Besluit bouwwerken leefomgeving (onderdeel van de Omgevingswet) zijn voorschriften opgenomen voor het slopen van bouwwerken, asbest verwijderen en mobiel breken. 


Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In hoofdstuk 7 van het Bbl staan de regels die gelden voor slopen, asbest verwijderen en mobiel breken. VERAS heeft de Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet ontwikkeld waarin de regels die van belang zijn voor de slooppraktijk overzichtelijk staan weergegeven, inclusief de Nota van Toelichting en een korte samenvatting. Deze webtool is voor iedereen kosteloos beschikbaar via:

VERAS Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet


Adequate en werkbare voorschriften voor het slopen zijn uiteraard van groot belang voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Dat geldt niet minder voor de controle daarop en zo nodig de handhaving daarvan. Als VERAS volgen wij de ontwikkelingen in de sloopregelgeving daarom nauwgezet.Artikelen
Gepubliceerd op: 05-07-2017

Ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid

In opdracht van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is door Aboma een ontwerp Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid opgesteld (zie bijgevoegd bestand). Deze richtlijn wil de omgevingsveiligheid van bouwprojecten bevorderen en biedt de gemeente mogelijkheden om eisen te stellen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of bij de sloopmelding.
Gepubliceerd op: 10-08-2016

Inspraakreactie VERAS op sloopvoorschriften in ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving

Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking treden. Daardoor wordt veel regelgeving die nu is opgenomen in diverse AMvB’s en Ministeriële Regelingen opgenomen in 4 uitvoeringsbesluiten.
Tags:
Bouwbesluit2012
Sloopregelgeving
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Omgevingswet
Gepubliceerd op: 10-04-2014

Wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden

Op 1 april jl. is een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden, onder andere met een wijziging van artikel 4.1 met de aan de bron te scheiden sloopmaterialen.
Gepubliceerd op: 01-04-2012

VERAS geeft brochure uit over Sloopvoorschriften Bouwbesluit 2012

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking treden, met daarin landelijke sloopregels. VERAS heeft een brochure ontwikkeld met een praktische toelichting op de nieuwe regels.
Gepubliceerd op: 01-03-2012

Compilatie sloopvoorschriften Bouwbesluit 2012

Als hulpmiddel voorde praktijk is door VERAS een compilatie gemaakt van de tekst van de sloopvoorschriften uit hoofdstuk 2 en 8 van het Bouwbesluit 2012, met daaronder per artikel de Nota van Toelichting.