Sloopvoorschriften vanaf 1 januari 2024 in Omgevingswet


In het Besluit bouwwerken leefomgeving (onderdeel van de Omgevingswet) zijn voorschriften opgenomen voor het slopen van bouwwerken, asbest verwijderen en mobiel breken. 


Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In hoofdstuk 7 van het Bbl staan de regels die gelden voor slopen, asbest verwijderen en mobiel breken. VERAS heeft de Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet ontwikkeld waarin de regels die van belang zijn voor de slooppraktijk overzichtelijk staan weergegeven, inclusief de Nota van Toelichting en een korte samenvatting. Deze webtool is voor iedereen kosteloos beschikbaar via:

VERAS Webtool Sloopregelgeving Omgevingswet


Adequate en werkbare voorschriften voor het slopen zijn uiteraard van groot belang voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Dat geldt niet minder voor de controle daarop en zo nodig de handhaving daarvan. Als VERAS volgen wij de ontwikkelingen in de sloopregelgeving daarom nauwgezet.Artikelen
Gepubliceerd op: 10-06-2011

Onderzoek naar haalbaarheid van geluidsgrenswaarden Bouwbesluit 2012 voor slopen

In opdracht van VERAS is door Peutz een akoestisch onderzoek verricht naar de haalbaarheid van de geluidgrenswaarden die zijn opgenomen in het concept Bouwbesluit 2012 voor sloopwerkzaamheden. 
Gepubliceerd op: 01-06-2011

Zienswijze VERAS en BRBS op sloopvoorschriften in ontwerp Bouwbesluit 2012

VERAS en de BRBS Recycling staan, als vertegenwoordigers van de sector van respectievelijk de sloopbedrijven en recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval, volledig achter het voornemen om in het Bouwbesluit2012 landelijke en uniforme voorschriften te stellen aan het slopen van bouwwerken.
Gepubliceerd op: 01-06-2010

Gevolgen van de omgevingsvergunning voor de slooppraktijk

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Vanaf dat moment dient voor een project een zogenoemde omgevingsvergunning te worden aangevraagd, waarin de huidige afzonderlijke vergunningstelsels zijn geïntegreerd.
Gepubliceerd op: 10-08-2006

TAUW onderzoekt mogelijke invulling AMvB Slopen

TAUW heeft in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar naar aspecten die opgenomen zouden kunnen worden in een AMvB Slopen.