Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 05-10-2017

Inzet hijskraan met werkbak in asbestverwijdering

Vorige week is er vervolgoverleg gevoerd met het Ministerie van SZW over de inzet van een hijskraan met werkbak bij asbestverwijdering. In de zomerperiode heeft VERAS samen met de andere betrokken partijen een 'concept beslissystematiek’ ingebracht. Tijdens het overleg zijn helaas nog geen concrete resultaten geboekt  of toezeggingen gedaan door SZW.  Als vervolg op het overleg is op 3 oktober het document “Beslissystematiek uitzonderingssituaties voor de inzet hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken” aangeboden aan SZW. 
Tags:
Gepubliceerd op: 05-10-2017

Rondetafelgesprek Asbestdaken

Er is in de Tweede Kamer vandaag voor de tweede keer een rondetafelgesprek geweest over asbestdaken. Ook VERAS heeft daaraan een bijdrage geleverd. Net als voor het rondetafelgesprek in 2015, is door VOAM-VKBA, VVTB, Fenelab en VERAS een gemeenschappelijk Position paper Samen werken aan een veilig, gezond en beheersbaar Asbestdakenverbod ingebracht. 
Tags:
Gepubliceerd op: 18-09-2017

Campagne Elke vezel telt! gelanceerd

Op 19 september 2017 is de campagne Elke vezel telt! officieel van start gegaan. Deze campagne is het vervolg op “Veilig in elke Vezel” en “Doe jij luchtig over adembescherming?”. In de campagne “Elke vezel telt!” staat het belang van emissiearm werken in de asbestverwijdering centraal. Deze campagne loopt tot 31 december 2017 en is een initiatief van Stichting Ascert, VERAS en VVTB, medegefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tags:
Gepubliceerd op: 26-08-2017

Resultaten TNO onderzoek naar luchtstromingen in asbestsluizen

De achterliggende tijd heeft TNO, in opdracht van VVTB en VERAS, een “luchttechnische vergelijking van twee typen sluizen op het verspreidingsrisico uit een asbest containment” uitgevoerd. Het onderzoek betrof het nabootsen en analyseren van testsituaties, op basis van fysische wetmatigheden, met verschillende sluizen die worden gebruikt in de asbestverwijdering.
Tags:
Asbest
Gepubliceerd op: 06-07-2017

Landelijk asbestvolgsysteem (LAVS)

Op het secretariaat komen veel vragen binnen over het LAVS. Er zijn behoorlijk wat knelpunten gemeld over het gebruik van LAVS. Deze knelpunten zijn ingebracht in de Regiegroep LAVS, waarin VERAS zit.
Documenten