Asbestdossiers 


Een groot deel van de leden van VERAS is tevens actief in de asbestverwijdering. De betrokkenheid van de VERAS (leden) bij de verschillende asbestdossiers is dan ook groot. 


VERAS heeft zitting in het Centraal College van Deskundigen Asbestverwijdering (zie www.ascert.nl) en is tevens een vaste gesprekspartner van de Ministeries van SZW en IenM. 


Binnen VERAS is de Commissie Asbestverwijdering actief bestaande uit praktijkdeskundigen van leden. Daarin wordt de inbreng in bijvoorbeeld het CCvD Asbest voorbereid. VERAS leden worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen. Voor (praktijk)vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.


Artikelen
Gepubliceerd op: 18-04-2019

Rechtbank Limburg: Risicoklasse-indeling volgens Certificatieschema Asbest

Rechtbank Limburg heeft een belangwekkende uitspraak gedaan inzake de bindendheid van het Certificatieschema Asbest. De Rechtbank heeft uitgesproken dat bij de risicobeoordeling het certificatieschema moet worden gevolgd.
Gepubliceerd op: 18-04-2019

VERAS Ledenvergadering: Er is veel aan de hand in asbestland

Onder deze titel is tijdens de VERAS ledenvergadering stilgestaan bij de ontwikkelingen in asbestland. VERAS heeft samen met VVTB een brandbrief geschreven aan de Staatssecretaris van SZW en aan de Raad van Bestuur van TNO over het rapport over proportionaliteit asbestbeleid. Wij maken ons grote zorgen over de maatschappelijke discussie over asbest en onze vragen aan SZW die nog onbeantwoord blijven.
Tags:
Gepubliceerd op: 26-03-2019

Deskundigenbijeenkomst Asbestverwijdering in de Eerste Kamer

Vandaag vindt in de Eerste Kamer een Dekundigenbijeenkomst Asbestverwijdering plaats. Diverse deskundigen en stakeholders gaan met de vaste commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) in gesprek over twee thema's: de wetenschappelijke aspecten en de woningmarkt & landbouwsector. VERAS is als belangenbehartiger van de asbestverwijderingsbedrijven vertegenwoordigd.
Gepubliceerd op: 19-03-2019

Asbestsaneerders gezocht voor collectief iChoosr in Noordoost Twente

Vanaf mei 2019 kunnen huiseigenaren in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen met op hun bijgebouw een golfplaten asbesthoudend dak, zich inschrijven voor het ‘Collectief Asbest Saneren’. iChoosr organiseert deze groepsaankoop en roept geïnteresseerde asbestverwijderaars uit heel Nederland op om zich aan te melden. Dit kan tot 27 april 2019
Gepubliceerd op: 19-03-2019

Nog steeds geen oplossing voor belastingvrijstelling asbestdaken bij tussenopslag

De discussie over de vrijstelling afvalstoffenbelasting op het storten van asbesthoudend afval van daken na tussenopslag bij de asbestverwijderaar duurt voort. VERAS vindt dat in een dergelijke situatie de vrijstelling gewoon kan worden toegepast, mits op de verklaring de adressen en de ‘nummers van de sloopmelding in LAVS’ van alle herkomstlocaties staan weergegeven. Het Ministerie van Financiën steunt dit standpunt. De Vereniging Afvalbedrijven wil echter garantie van Financiën dat eventuele naheffingen in geval van onterecht toegepaste vrijstelling niet bij de stortplaats worden neergelegd, maar bij degene die onjuiste informatie heeft verstrekt. Financiën kan deze garantie niet geven.
Documenten